Приложение 1 Протокол от събранието на класа
Сваляне: